Šeimos teisė

Santuokos nutraukimas, pripažinimas negaliojančia. 
Alimentų išieškojimas, sumažinimas. 
Santuokinio turto padalinimas. 
Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas. 
Tėvystės nustatymas, nuginčijimas. 
Įvaikinimas. 

Skyrybos

Santuokos nutraukimas yra pakankamai sudėtingas procesas tiek psichologine, tiek teisine prasme, sukeliantis tiek teisinių, tiek finansinių, tiek moralinių padarinių. Santuokos nutraukimą teisiniu aspektu detaliai reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso trečiosios knygos „Šeimos teisė“ normos, yra išleistas ir trečiosios knygos komentaras. Santuoka yra tradicinis šeimos pagrindas, tad jos nutraukimas dažniausiai reiškia ir šeimos iširimą. Todėl pripažįstamas – tiek viešasis, tiek privatus interesas išsaugoti šeimą, kiek įmanoma. Dėl šios priežasties įstatyme nurodyti išsamūs santuokos pasibaigimo atvejai ir tvarka. Gali būti du santuokos pabaigos atvejai: vienam iš sutuoktinių mirus arba santuoką nutraukus įstatymų nustatyta tvarka. Įstatyme numatyti trys santuokos nutraukimo atvejai: abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno iš sutuoktinių pareiškimu bei dėl vieno sutuoktinio ar abiejų sutuoktinių kaltės. Santuoka pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus gali būti nutraukiama tik teismine tvarka ir pasibaigia nuo teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo momento.
LR civiliniame kodekse išskiriami ištuokos su kalte ir ištuokos be kaltės atvejai, ko pasiekoje atsiranda skirtingi santuokos nutraukimo padariniai. Tačiau koks bebūtų santuokos nutraukimo atvejis, jis sukelia teisinių padarinių tiek buvusiems sutuoktiniams, tiek tretiesiems asmenims.Santuokos nutraukimas reiškia, kad baigiasi turtiniai ir asmeniniai neturtiniai sutuoktinių tarpusavio santykiai bei turtinės ir asmeninės neturtinės jų teisės ir pareigos.

1. Pats “neskausmingiausias”, ekonomiškiausias bei paprasčiausias santuokos nutraukimo būdas yra santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, kadangi nereikia mokėti žyminio mokesčio, santuokos metu įgytas turtas dalijamas tokiu atveju be ginčo, taip pat be ginčo išsprendžiami vaikų priežiūros, išlaikymo, auklėjimo bei gyvenamosios vietos klausimai. Tai tvirtinama sutartimi dėl santuokos nutraukimo padarinių. Yra santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru susitarimu sąlygos: nuo santuokos sudarymo turi būti praėję daugiau negu vieneri metai, abu sutuoktiniai turi būti visiškai veiksnūs, o svarbiausia – abu sutuoktiniai turi būti sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Tokiomis sąlygomis teismas nutraukia santuoką supaprastinta proceso tvarka, be parengiamojo teismo posėdžio, nerašomas posėdžio protokolas.
Teismui turi būti pateikti tokie dokumentai:

Bendras sutuoktinių prašymas nutraukti santuoką
Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių
Priedai (santuokos liudijimas, vaikų gimimo
liudijimai, pažyma apie turtą (iš VŠĮ Registrų Centras)
vedybų sutartis (jei tokia yra sudaryta).
Kreditorinių įsipareigojimų sutartys.

2. Pakankamai sudėtingas būdas nutraukti santuoką yra santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu. Šiuo atveju yra būtinos keturios svarbios sąlygos: gyvenimas skyrium, vieno iš sutuoktinių neveiksnumas, vieno iš sutuoktinių pripažinimas teismine tvarka nežinia kur esančiu arba vienam iš sutuoktinių atliekant bausmę. Kaltės šiuo atveju nėra. Kaip ir nutraukiant santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, prašymas nagrinėjamas supaprastinto proceso tvarka.
Teismui turi būti pateikti tokie dokumentai:

Prašymas dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu
Priedai (santuokos liudijimas, vaikų gimimo
liudijimai, pažyma apie turtą (iš VŠĮ Registrų Centras)
Kreditorinių įsipareigojimų sutartys.

3. Santuokos nutraukimas dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės yra pakankamai sudėtingas, nes buvusiems sutuoktiniams po ištuokos atsiranda skirtingos teisinės pasekmės. Šiuo atveju didelę reikšmę turi įrodymai, įrodantys ar paneigiantys kaltę. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jei jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to tapo negalimas bendras sutuoktinių gyvenimas. Sutuoktiniai turi daug pareigų ir daug galimybių jas pažeisti. Įstatymų leidėjas CK 3.60 straipsnyje gana susiaurina kaltės ribas, preziumuodamas, kad santuoka laikoma iširusia dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgėsi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus ja nesirūpina. Jeigu santuoka nutraukta dėl vieno iš sutuoktinių kaltės, sutuoktinis, kaltas dėl santuokos iširimo, praranda tas teises, kurias įstatymai ar vedybų sutartis suteikia išsituokusiam sutuoktiniui. Dėl santuokos iširimo kaltas sutuoktinis praranda teisę į išlaikymą Sutuoktiniui teismas suteikia galimybę prieštarauti dėl savo kaltės ir kaltinti dėl santuokos iširimo ieškinio pareiškėjo. Prieš nutraukiant santuoką teismas privalo imtis visų priemonių sutuoktiniams sutaikyti, jei tik tai gali būti įmanoma ir santuoka nėra iširusi galutinai. Esant būtinybei apsaugoti turtinius ar asmeninius neturtinius vaiko, sutuoktinio interesus teismas taiko prevencines priemones, taip vadinamas laikinąsias apsaugos priemones.

Kartu su ieškiniu teismui turi bûti pateikti tokie dokumentai:

Santuokos liudijimas.
Vaikų gimimo liudijimų nuorašai.
Pažymos iš VŠĮ „Registrų centras“ apie turimą bendrą jungtinė nuosavybė.
Teismo medicinos ekspertų išvados (jei esate patyrusi smurtą – tai labai svarbus įrodymas, patvirtinantis vyro kaltę).
Pažymos iš darboviečių apie gaunamas pajamas.
Kreditorinių įsipareigojimų sutartys.